COMPASS - Community, Participation, Sustainability

Active-citizens-fund@4x.png

Titlu proiect: COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate

Organizația Umanitară CONCORDIA, alături de partenerii din proiect Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală, își propun să crească participarea persoanelor din grupurile vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor care îi privesc și încurajarea contribuției acestora la dezvoltarea locală la nivelul a 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban din România. 

Rezultatele pe care ne dorim să le obținem în cadrul acestui proiect sunt:

   • Rețea Națională a Centrelor de Zi  - 40 de centre de zi la nivel național din mediul rural și  urban vor crea grupuri de lucru pe teme legate de calitatea în serviciile de tip centru de zi: 1. monitorizarea și îmbunătățirea continuă a standardelor de calitate, 2. finanțarea serviciilor, 3. dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii;
   • „Banostare” - metodologia de consiliere financiară a beneficiarilor din grupuri vulnerabile va fi dezvoltată și transferată la nivel național către profesioniștii din 40 de centre de zi și astfel 400 de tineri și adulți în stare de vulnerabilitate vor beneficia de consiliere financiară timp de minim 6 luni folosind această metodologie;
   • Programe de formare pentru creșterea calității serviciilor sociale oferite unui număr de 60 de profesioniști de la nivelul centrelor de zi cu responsabilități de coordonare sau care lucrează direct cu beneficiarii;
   • Instruire privind tehnici de advocacy pentru 600 de persoane cu scopul de a crește participarea acestora la luarea deciziilor la nivelul comunităților locale;
   • Raport privind implementarea standardelor de calitate în centrele de zi ce va conține propuneri privind îmbunătățirea cadrului legat de reglementare și finanțare a acestora va fi elaborat și adus la cunoștința a peste 80 de stakeholderi de la nivel local și centrali.

Impactul pe care ne dorim să îl avem pe termen lung este:

  • Conștientizarea rolului și importanței centrelor de zi ca serviciu de prevenție la nivelul comunităților atât din partea autorităților, cât și din partea societății în general;
  • Servicii sociale mai bune la nivelul centrelor de zi prin creșterea capacității profesioniștilor de a răspunde nevoilor beneficiarilor, inclusiv a celor legate de consiliere financiară.
 •  Finanțator: Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021

Durată: 01.04.2021 – 30.09.2023

Buget gestionat: 247.654,21 EUR

Proiectul este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu  Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală și beneficiază de o finanțare în valoare de 247.654,21 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Project title: COMPASS - Community, Participation, Sustainability 

The CONCORDIA Humanitarian Organization, together with the project partners the Federation of Non-Governmental Organizations for Social Services - FONSS and „Educație pentru Viața Reală” Association, aim to increase the participation of vulnerable groups in local decision-making processes and encourage their contribution to local development at the level of 40 insufficiently served communities in rural and urban areas in Romania.

The results we want to achieve in this project are:

  • National Network of Day Centers - 40 national day centers in rural and urban areas will create working groups on topics related to quality in day center services: 1. monitoring and continuous improving of quality standards, 2. financing of services, 3. developing the capacity of service providers;
  • "Banostare" - the methodology of financial counseling of beneficiaries from vulnerable groups will be developed and transferred nationally to professionals in 40 day centers and thus 400 young people and adults in a vulnerable state will receive financial counseling for at least 6 months using this methodology;
  • Training programs to increase the quality of social services provided to 60 professionals at the level of day centers with coordination responsibilities or working directly with beneficiaries;
  • Training on advocacy techniques for 600 people in order to increase their participation in decision-making at the local community level;
  • A report on the implementation of quality standards in day centers that will contain proposals for improving the regulatory and the funding framework will be prepared and brought to the attention of over 80 local and central stakeholders.
  • The impact we want to have in the long run is:
  • Awareness of the role and importance of day centers as a prevention service at the community level both by the authorities and by society in general;
  • Better social services at day center by increasing the capacity of professionals to meet the needs of beneficiaries, including those related to financial counseling.

 • Funder: Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 -2021

Duration: 01.04.2021 - 30.09.2023

Managed budget: EUR 247,654.21

The project is implemented by the CONCORDIA Humanitarian Organization in partnership with the Federation of Non-Governmental Organizations for Social Services - FONSS and „Educație pentru Viața Reală” Association, and benefits from a 247,654.21 euros grant from the Active Citizens Fund Romania programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.

Working together for an inclusive Europe.

COMPASS parteneri 1.png

Invitație program de formare de formatori

BANOstare PENTRU BUNAstare

Asociația Educație pentru Viață Reală caută 10 formatori în asistența socială. 
După 6 ani de implementare a unuia dintre programele de educație financiară cu cel mai mare impact  din România, AEVR a creat un model de intervenție de consiliere financiară pentru centrele de zi si din acest motiv căutăm să creștem rețeaua de formatori cu persoane care au expertiză  

·         experiența de minim 4 ani în formare 

·         experiența de minim 4 ani în servicii sociale

·         experiența de lucru în centre de zi va fi un avantaj

·         motivația de a participa într-un program cu componentă de educație financiară

·         atitudine proactivă 

Înscrierea se va face completând formularul  https://tw89kbbykcc.typeform.com/to/QypEEhPH  până cel târziu la data de 25.11.2021. Vă recomandăm ca înainte de completarea formularului să vizionați cursul online aflat pe www.banometru.ro și poate să aveți o întâlnire de coaching financiar cu unul din coachii noștri, acest lucru vă va ajuta să identificați daca principiile noastre de intervenție sunt în concordanță cu cele personale.

Rezultatele selecției se vor anunța pe e-mail individual, până la data de 7 decembrie 2021. În cazul în care se consideră necesar în vederea selecției, se va solicita un interviu telefonic stabilit de comun acord. 

Participanții la programul de formare vor face parte din rețeaua de formatori și coach financiari ai AEVR și vor fi implicați în programele de formare ale asociației din cadrul proiectului COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate și nu numai.

Pentru detalii suplimentare vă rugam sa ne scrieți silvia@aevr.ro, 0721306640.

Vezi aici ghidul de consiliere financiară


***

Proiectul COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org 

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

close
Crează o provocare
Adaugă o fotografie

Care este visul tău cel mai îndrăzneț?

Lansează-ți provocarea de a ajunge la el în 1000 de pași!

Indiferent că vrei să ai propria afacere, să ajungi un artist renumit, să-i ajuți pe cei din jur să devină mai eficienți cu timpul lor sau orice altceva, începe cu un singur pas!

Mai multe detalii