Protecția datelor cu caracter personal

Asociaţia Educație pentru Viața Reală (AEVR), organizație non-profit înregistrată la Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 10061/A/2013, Cod Unic de Identificare fiscală 32120145, având adresa de corespondență Bulevardul Dacia, nr. 102, Sector 3, București, cod poștal 020054, adresă de email contact@aevr.ro, telefon 0723 681 502, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și Legea 190/2018 privind aplicarea GDPR în România.

Programele pe care le desfășurăm au caracter educațional, iar unul din elementele specifice oricărui demers de acest tip – atunci când e făcut cu seriozitate – este reprezentat necesitatea evaluării eficienței programului în vederea perfecționării lui permanente. Iar această evaluare, se face cel mai corect, prin feedback-uri periodice, privind modul în care beneficiarii acestor programe, aplică și utilizează noțiunile și abilitățile dobândite. În plus, datorită specificului programelor educaționale pe care le desfășurăm, datele pe care le colectăm cuprind deseori date din categoria considerată de GDPR ca fiind date cu caracter special: nivelul veniturilor, nivel de studii, abilități și caracteristici psiho-socio-comportamentale, etc.

Din motivele expuse, am considerat util – dar și necesar, datorită obligației legale impusă prin art. 37 din GDPR, ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă sub coordonarea unui Responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat pentru orice probleme legate de prelucrarea datelor dumneavoastră, la adresa dpo@aevr.ro. 

DE LA CINE COLECTĂM DATE

Activitățile desfășurate de AEVR vizează persoane cu vârsta de minim 18 ani, care pot fi, sunt, sau au fost beneficiari ai programelor educaționale pe care le organizăm. În plus, mai colectăm date de la colaboratori sau potențiali colaboratori, precum și de la reprezentanții organizațiilor cu care de asemenea, avem încheiate sau putem iniția contracte de colaborare. 

De asemenea, mai colectăm și date specifice traficului web, de la vizitatorii site-ului aevr.ro. 

TIPUL DATELOR COLECTATE, SCOPUL, DURATA ȘI LEGALITATEA PRELUCRĂRII 

De la categoriile de persoane menționate anterior, colectăm în primul rând datele de contact – pentru a putea relaționa reciproc, date pe care le prelucrăm în conformitate cu prevederile art. 6 al. (1) lit (f) din GDPR, pe toată perioada în care Obiectivul Asociației rămâne neschimbat. În momentul în care, în urma relaționărilor dintre noi și aceste persoane, intervine o relație reglementată juridic (contract de muncă, contract de colaborare, înscriere la programele noastre, etc.), vom solicita suplimentar datelor de contact, doar datele impuse de legislația care reglementează activitatea la care urmează să participe persoanele în cauză. Aceste date vor fi prelucrate pe toată durata menționată în documentele care reglementează juridic relația de parteneriat intervenită, sau în legislația care poate menționa și perioada în care trebuie păstrate datele, la care se adaugă perioada de prescripție a drepturilor izvorâte din aceste colaborări fiind de regulă de trei ani, pentru majoritatea relațiilor de tip contract comercial. 

Datele colectate de la vizitatorii site-ului, au caracter anonim, adică se referă doar la adresa IP utilizată pentru accesarea serviciilor Internet, tipul de echipament utilizat (PC, tabletă, telefon), tipul de browser, paginile cel mai des accesate, etc., – elemente care nu pot identifica prin ele însele persoanele de la care colectăm aceste date, dar, care ne ajută să îmbunătățim permanent conținutul site-ului, în funcție de interesele vizitatorilor. Prelucrarea acestui tip de date se face în baza art. 6 al. (1) lit (f) din GDPR, pentru o perioadă de maxim 3 ani. 

În plus, tot în scopul optimizării conținutului site-ului nostru dar și pentru a vă facilita navigarea la vizitele ulterioare, utilizăm și module cookie. Procesarea acestui tip de date, se face în conformitate cu prevederile art. 4 – al. (5) din Legea 506/2004, în baza acordului dumneavoastră care poate fi dat sau refuzat conform prevederilor art. 5 al. (5^1) din legea menționată. Referitor la modulele cookie precum și modurile în care vă puteți da acordul sau puteți respinge utilizarea lor, găsiți mai multe detalii în finalul acestei informări sau mai amănunțit, în pagina https://aevr.ro/politica-de-utilizare-a-modulelor-cookie

CUM COLECTĂM DATELE
Obținem datele dumneavoastră prin intermediul formularelor de înscriere la programele noastre de educație financiară, prin intermediul formularelor de colectare a datelor din paginile site-ului, din mesajele scrise sau telefonice pe care ni le adresați utilizând datele noastre de contact din site, sau din site-urile ori paginile social-media în care ați ales în mod voit să vă faceți publice aceste date și pe care le putem găsi atunci când căutăm colaboratori sau potențiale persoane care ar putea fi interesate de programele noastre. 

OBLIGAȚIA DE FURNIZARE A DATELOR

Înainte de a vă alătura programelor noastre în calitate de beneficiar sau colaborator, nu aveți nicio obligație să ne furnizați date despre dumneavoastră. 

Dacă însă alegeți să beneficiați de programele noastre, vom solicita o serie de date și informații cu caracter personal, care ne vor ajuta să vă îndrumăm cât mai precis către atingerea obiectivelor care v-au determinat să alegeți serviciile noastre educaționale. Desigur, nu veți fi obligați să ne răspundeți la toate solicitările, dar, vă rugăm să înțelegeți că, cu cât ne oferiți mai puține informații din cele pe care le solicităm, cu atât mai puțin vom putea personaliza programul educațional la necesitățile dumneavoastră, caz în care există riscul de a nu putea atinge obiectivele pe care le-ați vizat atunci când ați intrat în contact cu noi. 

Dacă alegeți să colaborăm – fie în calitate de reprezentant al unei entități cu personalitate juridică, fie în calitate de angajat al AEVR, vor fi necesare datele solicitate prin legislația care reglementează forma de colaborare convenită, în lipsa acestora fiind imposibilă începerea relației de colaborare. 

SECURITATEA DATELOR

Având obligația legală, dar mai ales din respect și grijă pentru beneficiarii și partenerii programelor noastre, ASOCIAȚIA EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA REALĂ se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice necesare protecției datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații și al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme. Astfel, pentru a proteja aceste date împotriva amenințărilor și a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității și autenticității datelor, am elaborat și respectăm proceduri și politici de securitate menite să asigure protecția fizică a zonelor în care se află echipamentele sau documentele prin care sunt prelucrate date cu caracter personal, limitarea accesului în aceste zone și la aceste echipamente sau documente, doar la personalul autorizat să aibă acces la aceste date, fără să neglijăm nici regulile stabilite pentru situațiile în care datele sunt transferate în/din sistemele noastre informatice, sau cele aplicabile în situația identificării unor incidente de securitate. 

DATELE PUSE LA DISPOZIȚIA TERȚILOR

Datele pe care ni le puneți la dispoziție nu vor fi divulgate unei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate. Cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de ASOCIAȚIA EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA REALĂ pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, servicii educaționale, etc). Însă, chiar și în aceste situații, nu vom pune la dispoziție datele dumneavoastră către o terță parte, fără ca aceasta să-și asume în baza unui angajament legal încheiat conform prevederilor art. 26 sau art. 28 din GDPR, că vor prelucra datele cu caracter personal respectând atât normele de drept în materie cât și obligațiile asumate prin această informare. 

TRANSFERĂM DATELE PERSONALE ÎN AFARA ROMÂNIEI ?

Nu prelucrăm și nici nu transferăm datele dumneavoastră în afara României.

UTILIZĂM PROCESE DECIZIONALE SAU DE PROFILARE AUTOMATE ?

Nu, nu utilizăm procese decizionale sau de profilare bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, nefiind astfel în situația prevăzută de art. 22 din GDPR, privind producerea de efecte juridice sau care pot afecta similar persoanele de la care colectam date.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE PRELUCRATE

În conformitate cu prevederile art. 13-22 din GDPR, vă puteți exercita drepturile privind datele colectate și care vă vizează în mod direct, în orice moment, prin contactarea noastră, utilizând datele de contact prezentate în primul paragraf sau direct, către adresa de email a responsabilului cu protecția datelor, dpo@aevr.ro. 

Drepturile pe care vi le puteți exercita astfel se referă la:

● dreptul la informare și acces – puteți obține din partea ASOCIAȚIEI EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA REALĂ o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective;

● dreptul de intervenție sau rectificare asupra datelor – se referă la dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unora suplimentare sau modificarea/ștergerea unor informații care nu mai sunt de actualizate.

● dreptul la ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea din evidențele și sistemele noastre a datelor cu caracter personal care vă vizează în mod direct, iar noi vom respecta acest drept fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR și nu este aplicabilă niciuna din situațiile prevăzute în art. 17 al. (3) din GDPR;

● dreptul la restricționarea prelucrării – atunci când este contestată exactitatea datelor prelucrate, legalitatea prelucrării, să depășit perioada sau scopul în care au fost colectate, perioada restricționării prelucrării fiind cel puțin egală cu perioada necesară soluționării contestației formulată;

● dreptul la portabilitatea datelor - atunci când datele personale au fost într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, se poate solicita, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, transmiterea acestor date altui operator, fără obstacole din partea ASOCIAȚIEI EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA REALĂ.;

● Dreptului de a retrage consimțământul – în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

● dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor care vă vizează în mod direct și totodată considerați că răspunsul pe care l-am dat în urma sesizării dumneavoastră nu este corect, aveți dreptul să depuneți o sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Datele de contact ale Autorității sunt următoarele:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Adresă web: https://dataprotection.ro 

MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

AEVR își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul prezentului document, cât și conținutul oricărei secțiuni a website-ului pe care-l găzduiește, fără o notificare prealabilă a utilizatorului.

Dumneavoastră în calitate de utilizator/vizitator înțelegeți, acceptați și sunteți de acord să consultați periodic prezentul document cât și să verificați periodic orice politică de funcționare a website-ului, ori de câte ori accesați site-ul sau ne puneți la dispoziție date cu caracter personal prin intermediul site-ului. 

MODULELE COOKIE

Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar.

Cum aflu dacă sunt activate cookie-urile în browser-ul meu?

Pentru a verifica dacă browserul vostru este configurat să permită fișiere cookie, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regulă aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, ștergerea modulelor cookie. Puteți, de asemenea și vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-un modul Cookie?

Fiecare fișier de tip cookie este în realitate un mic tabel sau o linie de text care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odată ce fișierul cookie a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor către un modul cookie se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookie. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookie, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookie .

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în sistemul dvs. în scopuri de:

  • Cookie-uri de performanță a site-ului
  • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
  • Cookie-uri pentru geotargetting
  • Cookie-uri de înregistrare

 

Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu conțin și nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale obținute indirect prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

De ce sunt utilizate cookie-urile ?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a unui site, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri foarte greu sau chiar imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Iată câteva exemple de facilități care pot fi implementate folosind module cookie:

Conţinut și servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse și servicii
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții de safe search)
Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator
Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Ce sunt cookie-urile de urmărire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. În acest cookie vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate, etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookie și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de “cookie-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.

Cum se pot administra sau șterge cookie-urile ?

Atunci când un site nu oferă mecanisme de selecție sau respingere a modulelor cookie, stocarea acestora pe calculatorul dvs. poate fi controlată prin opțiunea browser-ului care permite refuzul fișierelor de tip cookie. Astfel, prin setările browser-ului se poate opta pentru ca fișierele de tip cookie sa nu mai fie acceptate sau se poate seta browser-ul sa accepte cookie-uri doar de la anumite site-uri. Trebuie să țineți însă cont de faptul că dezactivarea sau ștergerea anumitor cookie-uri poate să afecteze în mod negativ sau să limiteze unele funcționalități din site-uri. Pentru a controla din browser modul în care accepți modulele cookie, puteți accesa unul din link-urile de mai jos – în funcție de browser-ul folosit de dvs.:

Google Chrome   ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB )

Mozilla Firefox   (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored )

Internet Explorer  (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies )

Safari ( https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac )

Opera ( https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/)

Edge ( https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)

close
Crează o provocare
Adaugă o fotografie

Care este visul tău cel mai îndrăzneț?

Lansează-ți provocarea de a ajunge la el în 1000 de pași!

Indiferent că vrei să ai propria afacere, să ajungi un artist renumit, să-i ajuți pe cei din jur să devină mai eficienți cu timpul lor sau orice altceva, începe cu un singur pas!

Mai multe detalii