Coaching Inspire și Empower Youth!

Titlu Proiect: "Coaching Inspire și Empower Youth!"

Descriere: "Coaching Inspire și Empower Youth!" este un proiect finanțat prin Programul Erasmus+, conceput pentru a îmbunătăți competențele lucrătorilor de tineret prin integrarea tehnicilor de coaching în activitățile lor zilnice. Proiectul vizează să crească calitatea muncii cu tinerii și să promoveze dezvoltarea personală și profesională a participanților.

Activități Implementate: Am organizat un curs intensiv de formare în coaching pentru 60 de lucrători de tineret din cinci țări, concentrându-ne pe metode neformale de învățare, cum ar fi workshop-uri interactive, sesiuni de învățare între colegi și utilizarea instrumentelor digitale. Cursul a abordat principii fundamentale de coaching, stabilirea obiectivelor SMART, tehnici de motivare și modele de coaching, cum ar fi GROW și SPACE.

Participanți: Proiectul a implicat 60 de lucrători de tineret cu diverse experiențe și fundaluri, inclusiv cei cu oportunități reduse, cum ar fi persoanele cu ADHD, bariere sociale (migranți), probleme de sănătate (recuperare după dependență de droguri, depresie). Am implementat măsuri speciale pentru a asigura participarea efectivă a tuturor.

Promovarea Programului Erasmus+: Am promovat activ Erasmus+ prin sesiuni de informare, ateliere, materiale promoționale, prezență online și participare la evenimente publice. Scopul a fost de a crește vizibilitatea programului și de a informa tinerii, lucrătorii de tineret și comunitatea largă despre oportunitățile disponibile.

Impact și Rezultate: Proiectul a îmbunătățit semnificativ abilitățile de coaching ale lucrătorilor de tineret, permițându-le să sprijine mai eficient tinerii în dezvoltarea personală și profesională. A crescut calitatea și inovația în munca cu tinerii la nivel local, național și internațional, promovând în același timp valorile și oportunitățile Erasmus+.

English:
Project Title: "Coaching Inspire and Empower Youth!"

Description: "Coaching Inspire and Empower Youth!" is an Erasmus+ funded project aimed at enhancing youth workers' skills by integrating coaching techniques into their daily activities. The project seeks to improve the quality of youth work and to promote the personal and professional development of participants.

Implemented Activities: We conducted an intensive coaching training course for 60 youth workers from five countries, focusing on non-formal learning methods such as interactive workshops, peer learning sessions, and the use of digital tools. The course covered fundamental coaching principles, SMART goal setting, motivation techniques, and coaching models like GROW and SPACE.

Participants: The project involved 60 youth workers with diverse backgrounds and experiences, including those with fewer opportunities such as individuals with ADHD, social barriers (migrants), health issues (recovery from drug addiction, depression). Special measures were implemented to ensure effective participation for all.

Promotion of the Erasmus+ Programme: We actively promoted Erasmus+ through information sessions, workshops, promotional materials, online presence, and participation in public events. The aim was to enhance the visibility of the programme and to inform youth, youth workers, and the wider community about the available opportunities.

Impact and Outcomes: The project significantly improved the coaching abilities of youth workers, enabling them to more effectively support youth in their personal and professional development. It increased the quality and innovation in youth work at local, national, and international levels while also promoting the values and opportunities of Erasmus+.

close
Crează o provocare
Adaugă o fotografie

Care este visul tău cel mai îndrăzneț?

Lansează-ți provocarea de a ajunge la el în 1000 de pași!

Indiferent că vrei să ai propria afacere, să ajungi un artist renumit, să-i ajuți pe cei din jur să devină mai eficienți cu timpul lor sau orice altceva, începe cu un singur pas!

Mai multe detalii